RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SM-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niniejsza klauzula (dalej „klauzula”) obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w SM-PROJECT Sp. z o.o. (dalej również „Spółka”), wymagane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym “RODO”.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

SM-PROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Św. Huberta 65, (wszelkie dane osobowe przechowywane są i przetwarzane pod adresem: Rudna Mała 19, 36-060 Głogów Małopolski) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000889065 (dalej również „Spółka”). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług na Pana/Pani rzecz przez Administratora, tj. w przypadku niepodania danych osobowych umowa ze nie zostanie zawarta.  

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

Cel

Podstawa prawna przetwarzania danych

Cel przetwarzania:

zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług

w szczególności: imię, nazwisko, firma, NIP, REGON, KRS, numer kontaktowy, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego, adres e-mail, PESEL, seria i nr dowodu osobistego

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną

wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

w szczególności: imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer kontaktowy, numer rachunku bankowego

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych.

udzielenie drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie (w tym za pośrednictwem wiadomości SMS) odpowiedzi na Twoje zapytanie (formularz kontaktowy)

W szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. obsługa zapytań ofertowych, w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104) lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach handlowych i marketingowych

  1. Czas przetwarzania danych

  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

  • upływu terminów przedawnienia, przewidzianych przez Kodeks cywilny albo przepisy podatkowe i rachunkowe;
  • wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych;
  • w przypadku przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Administrator może dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe).

   

  1. Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi dochodzenia należności, usługi prawne, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, podwykonawcy, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, pracownicy Administratora i jego zleceniobiorcy  

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Pani/Pana jakichkolwiek decyzji.  

  1. Przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej

  Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.  

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą
  • Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:
   • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
   • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
   • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” w przypadku jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 17 RODO);
   • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
   • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

   

  1. Skarga do organu nadzorczego

  Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych